Actievoorwaarden FV Latte

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op FV Latte win actie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort in geschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van 8 juni 2017 t/m 5 juli 2017 23.59 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765) 

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:
Maak met Friesche Vlag Latte kans op een Philips Espressomachine t.w.v. €399,99!
 1. Koop één verpakking Friesche Vlag Latte 500ML
 2. Vul je Eurosparen code in * 
 3. Als je hebt gewonnen nemen we 7 juli 2017 contact met je op**
 4. Maak extra kans door meerdere codes in te vullen ***
* Eerst even aanmelden of inloggen. Vul je code in bij de winactie want elke code is uniek en kan maar 1 maal gebruikt.
** Winnaar zal aan het einde van de actie via een e-mail worden bekend gemaakt.
*** Je kunt met meerdere codes meedoen. Elke code is uniek. 
Artikel 3 Prijzen/actieproducten
 1. Het prijzenpakket bestaat uit een Philips Espressomachine twv €399,99
 2. Onder alle Friesche Vlag Latte actiecodes die binnen de Actieperiode op de winactie pagina van de Friesche Vlag site zijn ingevoerd wordt de winnaar geselecteerd.
 3. FrieslandCampina zal de prijswinnaar aanwijzen op basis van een loting.
 4. De winnaar zal op 7 juli 2017 bekend worden gemaakt. FrieslandCampina zal deze prijswinnaar per mail op de hoogte stellen.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
Artikel 4 Deelname
 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. Voor deelname aan de actie is een account nodig. 
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.
 6. Als de code in het normale Eurosparenveld wordt ingevoerd is deze niet meer geldig voor de winactie.
Artikel 5 Gebruik gegevens
 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.
Artikel 7 Slotbepalingen
Friesche Vlag is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.
Artikel 8 Diversen
 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Heb je een product van Friesche Vlag gekocht voorzien van het Eurosparen logo?
Dan vind je op de verpakking een unieke code. Voer deze hier in en druk op ‘ok’.